f

Uvjeti

I. Značenje izraza

Platforma: Tour Book j.d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Split

Izvođač: Pravna ili fizička osoba koja je od društva Tour Book j.d.o.o. koristi platformu za spajanje s klijentom Trazim.hr.

Klijent: Pravna ili fizička osoba koja koristi platformu Trazim.hr ili druge usluge društva Tour Book j.d.o.o. za predaju upita i dobivanje ponuda.

Korištenje platforme je usluga povezivanja Klijenta i Izvođača u svrhu obrade pojedinačnih upita i kontakata s Klijentima i Izvođačima.

Klijent i Izvođač se slažu da je Klijent predajom upita kroz Platformu od Izvođača tražio ponudu.

II. Cijene i plaćanje

Ponuda je potpuno besplatna i neobvezujuća za Klijenta i Izvođača dok je Klijent istu ne prihvati.

Klijent i Izvođač se slažu da će Klijent za svaku obavljenu uslugu Izvođaču platiti iznos naveden u ponudi, a Izvođač da će platiti Platformi postotak u iznosu od 10% nakon izvršenja usluge.

Cijena dogovorene usluge ponude može se mijenjati. Izvođač će svaku promjenu isključivo raditi preko platforme.

Izvođač će Klijentu ispostaviti račun za obavljenu uslugu , nakon isporuke dogovorene usluge. A Izvođač će platiti Platformi dogovoreni postotak najkasnije do kraja mjeseca od završetka usluge i slaže se s opomenom sa zakonsko određenim kamatama i ovrhom u slučaju neplaćanja u roku.

III. Korištenje Platforme

Izvođač usluge samostalno odlučuje o tome, koliko, kada i na kakav će način poslati ponude. Platforma ne može jamčiti opseg ili sadržaj upita. Izvođač ovisi o podacima koje mu posreduje klijent.

Klijent Izvođaču posreduje osobne podatke koji najčešće uključuju: ime i prezime, telefonski broj, adresu elektroničke pošte, lokaciju, adresu i podatke o upitu. Podatke Izvođač može upotrijebiti i obrađivati samo u svrhu pripreme ponude i sklapanja posla.

Platforma ne odgovara za moguće tehničke probleme koji Izvođaču onemogućavaju prijem upita. Izvođač je dužan plaćati cijenu dogovorenih,odrađenih i plaćenih poslova.

Izvođač je obaviješten da slanje ponuda ne znači garanciju konačnog dogovora s klijentom ili trećom osobom koji su upit i postavili.

Platforma ne jamči izvođenje projekta za kojeg je ponuda predana.

Platforma nije odgovorna za moguće sporove između klijenta i izvođača, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i izvođača.

IV. Prekid suradnje

Izvođač može izbrisati svoj račun na Platformi i prekinuti svaki oblik suradnje ako su tražbine podmirene. Izvođač je dužan Platformi platiti sve dugove koji su nastali korištenjem platforme.

Prekid korištenja Platforme Izvođač može zahtijevati na dva načina:

    Elektroničkom poštom na adresu: info@trazim.hr.
    Ulaskom na svoj korisnički račun i odabirom brisanja istog.( Račun < Izbriši račun)

V. Uvjeti upotrebe za Izvođače

Izvođač se s korištenjem Platforme slaže:

    Da će pripremiti i posredovati ponude za primljene upite.
    S posljedicama koje nastaju s narudžbom.
    S načinom posredovanja ponuda i opsegom odgovornosti Izvođača.
    S plaćanjem isključivo po obavljenoj usluzi po ovom dogovoru.
    Da Platforma može, sukladno vlastitoj procjeni, na svojim web stranicama i u drugim glasilima objaviti ocjene i mišljenja stranaka o Izvođaču.
    Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske.
    Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite i slati ponude.
    Izvođač nema pravo na povrat plaćenog iznosa iz točke II. i III. za već obavljene usluge.
    Da jamči uporabu podataka stranaka, posebno onih osobnih, dobivenih preko usluga posredovanja upita, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske. Izvođač se obvezuje podatke o klijentima, dobivene putem usluga posredovanja upita ili na drugi način od Tour Book j.d.o.o., koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim propisima.
    Izvođač se obvezuje podatke o klijentima koristiti isključivo u svrhu pripreme ponude te za sklapanje posla s klijentom.
    Izvođač se obvezuje da osobne podatke klijenta neće, u niti jednom slučaju, posredovati drugim korisnicima, podizvođačima, kooperantima ili bilo kojoj trećoj strani, osim kad je to nužno u svrhu pripreme ponude ili sklapanja posla. Isto tako, nikome neće posredovati bilo kakve podatke koji su objavljeni u upitu.

VI. Zaštita privatnosti i obrada podataka

Posredovanje i obrada podataka:

    Platforma će Izvođaču u obradu poslati osobne i druge podatke klijenata.
    Izvođač se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za pripremu ponude i sklapanje posla s klijentom.
    Izvođač je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo ponuđač.

Zaštita i pohrana podataka:

    Izvođač se obvezuje podatke o klijentima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio.
    Izvođač  se obvezuje da će podatke o klijentima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za namjenu pripreme ponude ili sklapanja posla s klijentom.

Platforma se obvezuje poštovati sljedeća prava klijenata:

    Pravo klijenta na pristup podacima kojima Izvođač upravlja.
    Pravo na popravak podataka klijenta.
    Pravo na izbris podataka klijenta.
    Pravo na ograničenje obrade.
    Pravo na prenosivost podataka klijenta.
    Platforma se obvezuje da će Izvođača obavijestiti o svakom zahtjevu klijenta za brisanje podataka.
    Platforma se obvezuje da će na poziv Izvođača odmah ispuniti, posredovati, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka klijenata ili pojedinog klijenta.

Obavještavanje o kršenju zaštite podataka:

    U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka  Izvođač  se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ.
    U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka  Izvođač  se obvezuje odmah obavijestiti Tour Book j.d.o.o.
    U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka  Izvođač  se obvezuje odmah obavijestiti klijenta.

VII. Obveze i prava Platforme

    Platforma  pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti dogovor i ponudu kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja ako nije došlo do izvršenja iste.
    Platforma  pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se Izvođač ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom Platforme. Upotreba Platforme znači slaganje s uvjetima upotrebe.
    Platforma zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i korisničke račune Izvođača u svrhu jamčenja više kvalitete usluge klijentima i izvođačima.
    Platforma zadržava pravo prekinuti suradnju s Izvođačem, bez prethodnog upozorenja.

VIII. Rješavanje sporova

U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište tvrtke (Tour book j.d.o.o.).

U Splitu, 24. svibnja 2019.

Tour Book j.d.o.o.
 
Toni Jeličić, direktor